KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Prawa i obowiązki

PRAWA UCZNIA

Uczniowie mają prawo do:
 • Poszanowania swojej godności i nienaruszalności cielesnej.
 • Podmiotowego i życzliwego traktowania w całokształcie procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 • Właściwie zorganizowanego procesu nauczania zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej.
 • Opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.
 • Rozwijania swoich zdolności, zainteresowań, talentów w różnych formach zajęć pozalekcyjnych w szkole i poza nią.
 • Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie naraża się tym dobra innych osób.
 • Sprawiedliwej, obiektywnej i jasnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce i zachowaniu.
 • Reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach i zawodach.
 • Demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego.
 • Wyrażania swojej opinii poprzez samorząd klasowy bądź szkolny przy opracowaniu dokumentów szkoły, wymagających zaopiniowania przez SU.
 • Znajomości kryteriów ocen i wymagań z każdego przedmiotu.
 • Znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji.
 • Pomocy nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.
 • Znajomości wszystkich swoich ocen.
 • Składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena okresowa (roczna) jest jego zdaniem lub zdaniem rodziców zaniżona.
 • Przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego według przepisów zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
 • Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego.
 • Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu szkolnego podczas zajęć pozalekcyjnych.
 • Udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej według własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą.
 • Korzystania z pomocy stypendialnej (w ramach posiadanych przez szkołę środków).